English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

История

История

 

    Фирма "Успех Филтър ССБ" ЕООД е наследник на ПП "Успех" основана през 1956 г. и e с дългогодишен опит в производството на филтри за климатични инсталации, филтри за чисти помещения тип "HEPA", както и на филтри за двигатели с вътрешно горене.

 

Uspeh_latinica_2.jpg

 

history{350x394}.jpg

 

    От месец Септември 2001 година производството на всички видове филтрири във фирмата ни е сертифицирано по ISO 9001:1994 и пресертифицирано по ISO 9001:2000 през 2003 и 2006 година. През 2010 фирмата се пресертифицира по ISO 9001-2008.

"Успех Филтър ССБ" ЕООД е специализирана фирма за производство на филтри за очистване на въздуха за всички видове климатични инсталации.

Взависимост от необходимите изисквания за степента на очистване на въздуха, фирмата предлага:

 • Груби и фини "касетъчни" (панелни) и "джобни" филтри - със степен на очистване клас G 2 (EU 2) до F 9 (EU 9) и ефективност 95% , съгласно изискванията на БДС EN - 779:2002, нов стандарт БДС EN - 779-2011, който влезе в сила от есента на 2011 год.
 • Ръкавни филтри
 • Абсолютни филтри - HEPA
 • "Deep pleat" — ширина на касата 150 и 292 мм с ефективност от 99,95% - 99.9995 %,
 • "Mini pleat" — ширина на касата 68, 78 или 150 мм с ефективност от 99.95 % - 99,9995%, съгласно БДС EN 1822.
 •  

"Успех Филтър ССБ" ЕООД e единствен в страната, който произвежда абсолютни филтри тип "HEPA" с гарантирано качество.

Материалите за производство се доставят от световни лидери в тази област, като Hollingsworth & Vose, Fuller, Ahlstrom, Henkel и др.

Специалната стендова база, изградена и оборудвана съгласно изискванията на стандартите за този вид производство, гарантира качеството на всеки филтър, Високоефективните филтри се изпитват 100 % и се придружават със сертификат.

Абсолютните филтри HEPA намират приложение във фармацията, медицината, електрониката, точната механика, ядрената техника, оптиката, лабораториите и всички помещения, за които има изискване за очистване на въздуха, съгласно БДС 16891 – 88. Филтрите тип HEPA, самостоятелно или в комбинация с груби и фини филтри, се използуват в операционните зали и други помещения, изискващи стерилност.

Грубите и фини филтри се използват във вентилационни и климатични инсталации като предварителни филтри, монтирани преди високоефективните HEPA филтри. Освен като предварителни, те се използват и самостоятелно като крайни филтри за пълно очистване на подавания въздух. Те се изработват в разновидности според конкретните изисквания на клиента.

 Филтрите от типа зиг-заг, джобни и ръкавни с ефективност до 95 % са предназначени за всички видове изчислителни и други машини, климатични инсталации в хотели, банки, зали, в производства и др.

"Успех Филтър ССБ" ЕООД има широк технологичен капацитет и е в състояние да разработи и предложи уникални филтри и филтриращи елементи в зависимост от техническите условия на конкретния обект или инсталация на клиента.

output_8ydWoH(online).gif

 

Фирмата ни произвежда още филтри за двигатели. Основните групи двигателни филтри по отношение на очистван флуид са:

 • въздушни
 • горивни
 • маслени.

Като приложение изделията ни са за:

 • леки автомобили,
 • лекотоварни и товарни автомобили,
 • автобуси,
 • селскостопански машини,
 • строителни и пътностроителни машини,
 • дизелови и корабни двигатели,
 • металообработващи машини,
 • мотокари,
 • инсталации за прахово боядисване,
 • съоръжения за ГСМ и бензиностанции,
 • бензиноколонки,
 • компресори,
 • хидравлични системи с ниско налягане

Като се основаваме на дългогодишния си опит ние сме в състояние да изработим филтри по мостра или документация на клиента.

Качеството на филтрите ни е гарантирано от използваните при производството им материали като хартии, лепила и др. от водещи фирми в Европа.

Наши доставчици са DOW — Италия, като основен доставчик на филтърна хартия повече от 20 години е фирма “Gessner” — Германия;
При производството на филтри и филтриращи елементи, се придържаме към действащите в страната стандарти БДС: БДС 6773-75; БДС 8515-75;
БДС 5804-75 и разработените от нас ОН: ОН 6274217-82; ОН 6272488-81; ОН 6273275-81.

Постоянни наши клиенти са фирми от браншове като:

 • атомна енергетика
 • фармации
 • болници
 • търговски вериги
 • железопътен и автотранспорт
 • енергетика
 • въздушен транспорт
 • хотели и др.

Съгласно ЗОП и решение № 58 на МС от 24 януари 2003 год., "Успех Филтър ССБ" ЕООД е поставен при облекчен режим при участията си в търгове за възлагане на обществени поръчки от държавни фирми и учреждения.

"Успех Филтър ССБ" ЕООД е включен в списъка на специализираните предприятия към "Агенция за хора с увреждания"

Произвежданите филтри от "Успех Филтър ССБ" ЕООД са включени в списъка на МС.


Закон за обществени поръчки

Чл.16г. (Нов - ДВ, бр.37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишен чл.16в, изм.- ДВ, бр.40 от 2014 г., в сила от 01.10.2014 г.)

    (1) Когато предметът на поръчката е включен в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, възложителите са длъжни да обябявят, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

       (2) Възложителят е длъжен да отдели в обособена позиция всяка стока или услуга, която е включена в списъка по ал.1 и представлява част от предмета на обществената поръчка, и да обяви, че тази обособена позиция е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

       (3) Възложителите може да определят обществени поръчки, изпълнението на които е само в рамките на програми за създаване на защитени работни места.

       (4) В случаите по ал.1-3 в обявлението се включва информация, че:

              1. обществената поръчка/обособената позиция е запазена за участие само на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или

              2. изпълнението на поръчката е само в рамките на програми за създаване на защитени работни места.

       (5) В случаите по ал.1 и 2:

              1. определените от възложителите критерии за подбор не се прилагат за кандидати и участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участвуват само такива лица;

              2. в представянето на кандидата или участника, което са съдържа в заявлението, съответно в офертата, се включва декларация, с която се декларира дали кандидатът или участникът, съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз.

       (6) В случаите по ал.1 и 2, когато в процедурата участвуват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра по ал.5, т.2, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

       (7) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.

 

Полезни връзки за информация:

Портал за ОП: https://www2.aop.bg/  

1. Решение №835/06 декмври, 2006

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/06/sp-invalidi.pdf ;

2. Решение №686/19 август, 2009

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/06/Reshenie_MS_hora_uvregdaniq.pdf ;

3. Решение №397/14 юни, 2010

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/06/Resh_397_14062010.pdf ;

4. Решение №551/25 юли, 2014

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/06/14RH551.pdf ;

5. Списък на стоките към чл.38, ал.1 от ППЗОП (отменен)

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/06/38_PPZOP.pdf ;

6. Информация по чл.16в, ал.4 от ЗОП относно капацитетните възможности (XLS-формат)

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/06/form_dissabilitis.xls ;

7. Списък на регистрираните специализирани преприятия и кооперации на хора с увреждания

http://ahu.mlsp.government.bg/portal/se/ .

 

     В случай, че Ви е необходима допълнителна техническа и търговска информация, нашите специалисти с удоволствие ще бъдат на Ваше разположение.

Управител: Донко Николов Ангелов

^