English
02 926 88 44| info@uspehfilter.com

Лидер във филтърното производство в България

Политика по качеството и сертификати

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

ЗА НАС В „УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ“ ЕООД ОСНОВНА ЦЕЛ Е ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ КОНКУРЕНТНО СПОСОБНИ ПРОДУКТИ, КОИТО В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН УДОВОЛЕТВОРЯВАТ И ДОРИ НАДВИШАВАТ ТЕХНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЧАКВАНИЯ.

За постигане на тази цел, ръководството се ангажира да работи за:

- Управление на приходите и разходите от цялостната си дейност и поставя разумни, реални и икономическо обезпечени цели и задачи по качеството като елемент от програмата за развитие на предприятието;

- Безпрекословна лоялност и ориентираност към настоящите и бъдещите клиенти;

- Качеството да бъде резултат от общите усилия на всички работници и служители в ежедневна дейност, от поръчката на клиента до реализацията на произвежданите от нас продукти;

- Повишаване на потребителските качества на продукта на основата на осъществяване на взаимоизгодни връзки с доставчиците и клиентите и поддържане на ефективно партньорство в процеса на съвместна работа;

- Създаване на ефективна организация на управление на предприятието, чрез която да се създава възможност за бързо реагиране на изискванията на пазара;

- Оптимизиране на цените на продуктите и осигуряване на необходимите ресурси за технологично обновление;

- Създаване сред отделните звена на доверие в ефективността на организацията, като се съблюдават и спазват технологичните изисквания на процеса на производство;

- Непрекъснато подобряване и постигане на цели по предотвратяване на недопускане на некачествен продукт чрез извършване на системни проверки и

прилагане на коригиращи и превантивни действия;

- Активно ангажиране на ръководството и всеки член на персонала и възприемане на принципите и духа на тази политика, чрез осигуряване на нужната мотивация, обучение и квалификация;

- Активно предлагане на продуктите чрез всички форми на реклама.

С осъществяване на тази политика „УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ“ ЕООД ще отговори на повишаващите се изисквания по отношение на качеството на бъдещия пазар в съответствие с международните стандарти ISO 9001:2015.


СЕРТИФИКАТ НА "УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ" ЕООД  ПО ISO 9001:2015


TR-Testmark_9105062078_EN.jpg  

certif-2025{BG}.jpg  certif2022{EN}{latest}.jpg 

^